Huta obniża koszty energii

14 Lut

Huta obniża koszty energii

Huta Częstochowa przeprowadziła test redukcji mocy elektrycznej w ramach krajowego sytemu DSR. Uczestnictwo w programie przynosi obniżenie kosztów energii dla Huty.

Usługa redukcji mocy w energii elektrycznej na wezwanie operatora systemu przesyłowego (określana skrótem DSR) to program Polskich Sieci Energetycznych, zabezpieczający krajowy system elektro-energetyczny. Częstochowska Huta uczestniczy w nim od początku, czyli od 2017 r.

W przypadku, gdy w kraju występuje bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, albo spadek podaży energii (np. w wyniku poważnej awarii elektrowni lub sieci), operator przesyłowy może wezwać uczestników programu do ograniczenia zużycia. Wezwanie następuje z jednodniowym wyprzedzeniem. Program jest gwarantowany, co oznacza, że jego uczestnicy mają obowiązek odpowiedzieć na wezwanie i obniżyć zużycie o wcześniej zadeklarowaną wielkość. Uczestnik może nie odpowiedzieć na wezwanie tylko w przypadku, gdy zgłosi tzw. niedyspozycyjność, ale musi to zrobić przed ogłoszeniem wezwania.

PSE adresuje program do indywidualnych firm, a także tzw. agregatorów, zrzeszających grupy odbiorców. Huta Częstochowa należy do takiej grupy, utworzonej przez spółkę Enspirion. Z uczestnictwa w usłudze redukcji mocy czerpie znaczące korzyści finansowe.

– PSE płaci nam co miesiąc opłatę za gotowość do redukcji, a dodatkowo określoną stawkę za każdy megawat obniżonej mocy w przypadku wezwania do świadczenia usługi z powodu zagrożenia – mówi Zbigniew Churas, Główny Specjalista ds. Energetyki w Hucie.

PSE co pewien czas ogłaszają publiczny przetarg na uczestnictwo w programie DSR, a firmy deklarują o ile obniżą zużycie w przypadku wezwania. Aktualny okres obejmuje miesiące od lutego do listopada 2020 r., a obowiązek redukcji jest w godzinach trwania tzw. euroszczytu: zimą (luty-marzec oraz październik-listopad) 16-20, a latem (kwiecień-wrzesień) 10-18. Latem i zimą może być po siedem wezwań do redukcji (testy nie są wliczane).

Huta Częstochowa zadeklarowała możliwość redukcji o 50 MW w stosunku do poziomu bazowego (metoda jego wyznaczania jest podawana przez oreratora w każdym miesiącu wg jednej z kilku skomplikowanych metod określonych na etapie przetargu, m.in. na podstawie zużycia historycznego).

7 lutego PSE przeprowadziły test programu. Ogłosiły wezwanie, a uczestnicy mieli obowiązek w godz. 16-20 zredukować zużycie o zadeklarowaną moc.

– Test potwierdził zdolność Huty do świadczenia usługi – podkreśla Zbigniew Churas. – W przypadku Huty redukcja o zadeklarowane 50 MW oznacza w praktyce czasowe wyłączenie Stalowni i ograniczenie lub zatrzymanie produkcji w Walcowni Blach Grubych.

Opisane zasady usługi redukcji mocy są modyfikowane w powiązaniu z działaniami europejskiego sytemu energetycznego, a od 2021 r. zmienią się w związku z nową Ustawą o rynku mocy.

– Usługa przynosi nam wymierne korzyści finansowe i jest jedną z form ograniczania kosztów energii elektrycznej, zużywanej w Hucie, a co się z tym wiąże także kosztów produkcji – mówi Zbigniew Churas. – Dla uczestnictwa w programie niezbędne jest zaangażowanie dużej części kierownictwa i załogi Huty.