Przetarg na sprzedaż ISD Huta Częstochowa

14 Kwi
Przetarg na sprzedaż ISD HUTA CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o.

Przetarg na sprzedaż ISD Huta Częstochowa

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ISD HUTA CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. w upadłości w Częstochowie (sygn. akt VIII GUp 137/19) obwieszcza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa.

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS nr 0000136890) opisane w opisie i oszacowaniu według stanu na dzień 3 września 2019 r. Przedmiotem przetargu jest całe przedsiębiorstwo upadłego z wyłączeniem aktywów wymienionych w Regulaminie Przetargu.

Cena wywoławcza
250 000 000,00 zł netto

Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – ISD Huta Częstochowa – PRZETARG” należy składać w biurze podawczym w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-217 Częstochowa lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do Sądu). Zaleca się osobiste złożenie oferty. W razie braku możliwości złożenia oferty w biurze podawczym Sądu wskutek całkowitego zamknięcia budynku Sądu dla interesantów na mocy decyzji właściwych organów, oferty mogą zostać złożone w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 17.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto przedsiębiorstwa tj. w kwocie 25 000 000,00 zł.

Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42 – 217 Częstochowa w dniu 03 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w sali 108.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu niniejszego przetargu, trybu składania ofert oraz treść Regulaminu Przetargu można uzyskać pod nr tel. 502-074-019 lub 735-019-002 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: hcz@bienioszek.pl lub mateusz@bienioszek.pl wyłącznie po uprzednim podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.